Semaltdan 3 dürli web gyrmagyň usuly

Web sahypalaryndan maglumatlary çykarmagyň ýa-da döwmegiň ähmiýeti we zerurlygy wagtyň geçmegi bilen has meşhur boldy. Köplenç esasy we ösen web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak zerurlygy ýüze çykýar. Käwagt maglumatlary el bilen çykarýarys, käwagt el bilen maglumat almak islenýän we takyk netijeleri bermeýänligi üçin bir gural ulanmaly bolýarys.

Kompaniýanyňyzyň ýa-da markaňyzyň abraýy barada alada edýärsiňizmi, işiňiz bilen baglanyşykly onlaýn söhbetdeşliklere gözegçilik etmek isleýärsiňizmi, gözleg geçirmeli ýa-da belli bir pudagyň ýa-da önümiň täsirine barmak islemeli bolsaňyz, elmydama maglumatlary gyrmaly we tertipsiz görnüşden gurluş görnüşine öwüriň.

Bu ýerde internetden maglumatlary çykarmagyň 3 dürli usulyny ara alyp maslahatlaşmaly.

1. Şahsy gözlegçini guruň.

2. Gyrmak gurallaryny ulanyň.

3. Öňünden gaplanan maglumatlary ulanyň.

1. Sürüjiňizi guruň:

Maglumatlary çykarmagyň ilkinji we iň meşhur usuly, gözlegçini gurmakdyr. Munuň üçin käbir programmirleme dillerini öwrenmeli bolarsyňyz we meseläniň tehniki taraplaryny berk ele almaly bolarsyňyz. Maglumatlary ýa-da web mazmunyny saklamak we olara girmek üçin size ulaldylan we çeýe serwer hem gerek bolar. Bu usulyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, gözlegçileriň maglumatlary çykarmak işine doly gözegçilik edip, talaplaryňyza görä düzülmegidir. Aslynda isleýän zadyňyzy alarsyňyz we býudjet hakda aladalanman, islän web sahypalaryňyzdan maglumatlary alyp bilersiňiz.

2. Maglumat çykaryjylary ýa-da döwmek gurallaryny ulanyň:

Hünärmen blogçy, programmist ýa-da webmaster bolsaňyz, döwmek programmaňyzy gurmaga wagtyňyz bolmaz. Şeýle ýagdaýlarda, eýýäm bar bolan maglumatlary çykarýanlary ýa-da döwmek gurallaryny ulanmaly. Import.io, Diffbot, Mozenda we Kapow internetdäki iň oňat web maglumatlary gyrmak gurallarydyr. Mugt we tölegli görnüşlerde gelýär, halaýan sahypalaryňyzdan maglumatlary derrew ýok etmegi aňsatlaşdyrýar. Gurallary ulanmagyň esasy artykmaçlygy, olar diňe bir siziň üçin maglumatlary çykarman, eýsem talaplaryňyza we garaşýanlaryňyza baglylykda tertipleşdirer we gurar. Bu programmalary gurmak üçin köp wagt gerek bolmaz we elmydama takyk we ygtybarly netijeleri alarsyňyz. Mundan başga-da, çäkli çeşmeler toplumy bilen iş salyşanymyzda we döwmek prosesinde maglumatlaryň hiline gözegçilik etmek islänimizde, web döwmek gurallary gowy. Talyplar we gözlegçiler üçin amatly we bu gurallar onlaýn gözlegleri dogry geçirmäge kömek eder.

3. Webhose.io platformasyndan öňünden gaplanan maglumatlar:

Webhose.io platformasy bize gowy çykarylan we peýdaly maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Maglumat-hyzmat ediş (DaaS) çözgüdi bilen, web döwmek programmalaryňyzy gurmak ýa-da goldamak zerurlygy ýok we öňünden gözlenýän we düzülen maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Biziň etmeli zadymyz, iň möhüm we takyk maglumatlary almak üçin API-leri ulanyp maglumatlary süzmek. Geçen ýyldan başlap, bu usul bilen taryhy web maglumatlaryna hem girip bileris. Öň bir zat ýitirilen bolsa, Webhose.io-nyň “Achieve” bukjasyna girip biljekdigimizi aňladýar.

mass gmail